Uudised ja teated:

Postiteest saab Eesti esimene miljöötee

Täna sõlmisid Maanteeamet, Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Võru Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus ja MTÜ Postitee ühiste kavatsuste protokolli, millega ühiselt kaitstakse, säilitatakse, arendatakse ning tutvustatakse ajaloolis-kultuurilist Postiteed.
 
Dokumendis lepiti kokku Postitee korrashoius ja arendamises, mis võimaldavad sellel kujuneda Eesti esimeseks miljööteeks. Oluline on nelja olulise valdkonna terviklik käsitlus, mis hõlmab: 1) Postitee tuhandeaastat ajaloopärandit, 2) maanteega piirnevat puhast ning kaunist looduskeskkonda, 3) piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja kogukondi, 4) tulevikus tekkivate mitmeviisiliste liiklemisvajadustega arvestamist. 
 
Kohalikud omavalitsused lubasid teostada Postitee piirkonna planeerimist, arendamist ja korrashoidu vastavalt õigusaktidele ning uutes üldplaneeringutes arvestada miljöötee kaitse tagamise vajadusega kohalikul tasandil. Võru Vallavalitsuse poolt allkirjastas dokumendi vallavanem Kalmer Puusepp.