Uudised ja teated:

RMK tutvustab plaane Lindora laadaplatsi ja lõkkekohaga piirneva riigimetsa majandamiseks

Võru vallas Lindora külas Lindora laadaplatsi ja RMK lõkkekohaga piirnev riigimets on määratud kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH ala) alaks. RMK koostab kõigile KAH aladel riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Valminud on Lindora laadaplatsi, lõkkekohaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastaks 2020-2030.

Eelpool nimetatud KAH ala hõlmab ajaloolise laadakoha ja sel paikneva RMK puhkekohaga piirnevat riigimetsa. Lisatud skeemil (vaata allpool) on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad. 2021. aastal oleme kavandanud küpse metsa (138 aastat vana) alale kv VS058 er 5 – 0,92 ha ja er 29 - 1,45 ha uuendusraie aegjärkse raiena, et luua sobivad valgustingimused uue metsapõlve looduslikuks tekkeks. Soovime tutvustada selle tegemise aega ja tehnoloogiat. Samas soovime ka järgnevateks aastateks kavandatavaid tegevusi läbi arutada.

Asjast huvitatud inimesed on oodatud 2021. aasta raiete ja metsade majandamise kava 2020-2030 tutvustamisele 24. novembril kell 14 Lindora laadaplatsi lõkkekohas.
 
Skeem KAH ala metsamaa jagunemisest
 

Aastateks 2020-2030 plaanitavad raied.
 
Kohtumiseni metsas
Agu Palo
Võrumaa metsaülem
517 7116
vorumaa@rmk.ee