Uudised ja teated:

« Tagasi

Sädeinimeste tunnustusürituse pildigalerii ja möödunud nädala sündmused

Sädeinimeste tunnustamise pildid on leitavad SIIT

 

Teisipäeval, 12. novembril toimus vallavalitsuse istung:
 
 • Kinnitati valla sõidukite võõrandamise enampakkumise tulemused.
 • Väljastati korraldus Vastseliina garaažiboksi enampakkumise korras rendile andmise korraldamiseks.
 • Otsustati vabastada isikud esitatud taotluste alusel korraldatud jäätmeveost.
 • Algatati riigihange "Toiduainete tarne Vastseliina Gümnaasiumile aastaks 2020", määrati hankemenetlusviis ja vastutav isik ning kinnitati hankekomisjon ja -dokumendid.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Küttepuude ost 2019–2020 kütteperioodiks" ja "Mänguväljaku-õueala atraktsiooni ja ronimisseina soetamine Võru valla koolidele" tulemused.
 • Kinnitati hajaasustuse programmi 2019 aruanded.
 • Väljastati projekteerimistingimused Loosu külas Kakumaa kinnistule ühepereelamu projekteerimiseks ning Osula külas Kesa kinnistule puukuuri projekteerimiseks.
 • Väljastati ehitusload Kolepi külas Oravamäe vkt 2 kinnistule rajatise tiik-tehisveekogu rajamiseks, Kolepi külas Sarve kinnistule puurkaevu rajamiseks, Lompka külas Karl-Martini kinnistule puurkaevu rajamiseks, Nooska külas Tagamäe kinnistule puurkaevu rajamiseks, Kose alevikus Kelluka tn 7 abihoone püstitamiseks, Navi külas Toropi kinnistule puurkaevu rajamiseks, Tagakülas Hüssi kinnistule puurkaevu rajamiseks, Vastseliina alevikus Turu tn 2 kinnistule mänguväljaku rajamiseks, Meeliku külas Vatsakese kinnistule üksikelamu püstitamiseks, Ortuma külas Ala kinnistule elamu püstitamiseks ja Loosu külas Kõivumaa kinnistule ühepereelamu püstitamiseks.
 • Väljastati kasutusload Alakülä külas asuvale päikesepargile, Vastseliina alevikus Petseri tn 6 kinnistul asuvale kooli staadionile, Juba külas Kalda kinnistul asuvale kanalisatsioonisüsteemile, Jeedaskülas Emmi kinnistul asuvale septik-imbväljakule, Hinsa külas Mändsaare kinnistul asuvale septikule ja imbsüsteemile, Verijärve külas Kööri kinnistul asuvale septikule ja imbsüsteemile, Kolepi külas Maasikamäe kinnistul asuvale elamule, Juraski külas Jaanimäe kinnistul asuvale elamule ja Meeliku külas Veemäe kinnistul asuvale elamule.
 • Otsustati anda nõusolek Kirumpää külas Linnuse tee 2, 4, 6, 12, 14, 16 ja 18 maaüksustega piirneva ribakujulise maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
 • Otsustati anda nõusolek Kose alevikus Kelluka tn 3, 7, 9 ja 11 maaüksustega piirneva ribakujulise maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
 • Otsustati anda nõusolek Võrumõisa külas Mustjärve tee 30, Mustjärve põik 15 ja 19 maaüksustega piirneva ribakujulise maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
 • Otsustati anda Väimela alevikus Staadioni tn 10 maaüksusega piirneva iseseisvalt kasutusvõimaluseta maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
 • Otsustati anda nõusolek Mäeküla külas asuva Nurga maaüksuse ja Mõksi külas asuva Ala-Vihtlamäe maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
 • Otsustati jagada Saaremaa külas asuv Saaremäe katastriüksus.
 • Määrati Võru vallas moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid, maasihtotstarbed ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.
 • Otsustati seada Võru vallas Võlsi külas asuvale Võlsi tee 22 kinnistule isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Tamulakalda elamupiirkonna ja selle piirnevate kinnisasjadelt koguneva sadevete kogumiseks-suunamiseks.
 • Võeti vastu määrus Väimela Lasteaia Rukkilill arengukava muutmiseks.
 • Kinnitati Vastseliina lasteaia hoolekogu koosseis.
 • Nimetati vallavanem Kalmer Puusepp AS Võru Vesi aktsionäride üldkoosolekul Võru valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks.
 • Kuulutati välja sisekonkurss ajutiselt äraoleva hankespetsialisti koha täitmiseks.
 • Otsustati anda üürile vallale kuuluv korter asukohaga Sõmerpalu, Nursi tee 14-4.
 • Eraldati vahendeid reservfondist.
 • Arutati Meegomäele tuletõrjehüdrandi rajamist, Kose, Meegomäe ja Puiga noortetoa rendihindade kehtestamist, Hämsaare puhketalus tekkinud kahju hüvitamist, Orava kooli õpetajate pöördumist, Kääpa sotsiaalkeskuse taotlust valgusmõõdistuste läbiviimise kulude kompenseerimiseks ja MTÜ Vana Vaksal taotlust hoone kindlustuse kompenseerimiseks.
 
Kogunes maaelukomisjon. Kirepi raamatukogus tähistati Põhjamaade kirjanduse nädalat ülevaatega Norra kirjandusest. Tutvuti norralasest luuletaja Øyvind Rangøy loominguga ning loeti luuletusi äsjailmunud luulekogust "Sisikond". Kose noortetoas korraldati Fusion mineraalvärvi koolitust.
 
Kolmapäeval, 13. novembril toimus Puiga Põhikooli ruumides volikogu istung:
 • Tutvuti Võrumaa Partnerluskogu tegevusega, ülevaatliku ettekande tegi tegevjuht Kerli Kanger.
 • Otsustati osaleda EST-LAT projektis "Forest trail" ja tagati omafinantseeringu olemasolu eelarveaastateks 2020–2021 summas 5 500 eurot.
 • Tutvuti Puiga Põhikooli ruumiprogrammiga, ülevaate tegi direktor Siiri Plangi.
 • Kinnitati Võru valla teede investeeringute kava 2020. aastaks.
 • Määrati alates 01.01.2020 Võru valla vee-ettevõtjaks Väimela aleviku, Parksepa aleviku, Puiga küla, Navi küla ja Orava küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades AS Võru Vesi (tähtajaga kuni 31.12.2020).
 • Kutsuti nii Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosoleku kui Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu liikme kohalt tagasi Aare Hollo ning nimetati uueks liikmeks Georg Ruuda.
 • Vallavanem jagas informatsiooni tormi tagajärjel tekkinud elektrikatkestustest.
 • Volikogu esimees arutas sõprusvaldade teemat.
 • Vallavanem andis ülevaate kohtuotsusest Jäneselaane OÜ ja Lõuna-Eesti Talumuna OÜ kaebuse kohta (kaebus Võru Vallavolikogu 14. novembri 2018. a otsuse nr 104 tühistamiseks ja Väimela aleviku Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise menetluse jätkamiseks). Otsustati mitte edasi kaevata Tartu Halduskohtu otsust seoses Jäneselaane OÜ ja Lõuna-Eesti Talumuna OÜ detailplaneeringuga.
 
Lõuna-Eesti Haiglas toimus kliinikute ja KOV vahelise pilootprojekti arutelu, mille sisuks insuldihaige raviteekond.
 
Neljapäeval, 14. novembril peeti lastekaitsetöötajate kovisiooni. Õhtul sai meelt lahutada Vastseliina piiskopilinnuses Kalle Sepa ja Mikk Tammepõllu kontserdil või Oraval, vaadates Tsooru Külateatri etendust "Poolikud patud".
 
Reedel, 15. novembril osalesid mitmed Võru valla elanikud arenduskeskuse korraldataval Heaolu Foorumil Võru Kandles. Vastseliina rahvamajas peeti mardipulma – taaselustati vana traditsioon peale sanditamist ühiselt kokku tulla ja üks vägev pidu maha pidada. Vana-Vastseliina raamatukogus loeti küünlavalgel Põhjamaade raamatuid. Interneti vahendusel tutvuti, kes ja kui palju oli osavõtjaid Põhjamaade nädalast Eestis ja teistes riikides.
 
Laupäeval, 16. novembril esitleti Kungla seltsimajas raamatut "Laulu Mängu Selts Kungla 100 aastat", külas oli Tsooru Külateater etendusega "Poolikud patud".