Uudised ja teated:

« Tagasi

Tunnustamine vallas ja maakonnas

Võru Vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

 

Võru Vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks eesmärgiga väärtustada üksikisikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt aidanud kaasa valla arengule. Tunnustused ja autasud antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

Tunnustamise liigid on:

Võru valla aukodanik – Võru valla kõrgeim tunnustus, mis määratakse viljaka töö ja märkimisväärse panuse eest Võru valla arengusse ning teadmiste ja oskuste edasiandmise eest noorematele põlvedele. Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul Võru valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Võru valda, kellel on Võru valla ees silmapaistvaid teeneid.

Võru valla aasta tegu/tegija – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silma paistnud erilise tulemuslikkusega mingis valdkonnas või on mõjutanud oluliselt Võru valla arengut.

Võru valla aasta kultuurielu edendaja – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele.

Võru valla aasta hariduselu edendaja – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja tegevus on toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna koostööd, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö korraldamisel ja läbi viimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel.

Võru valla aasta sportlane – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, väljapaistvate saavutuste eest spordis.

Võru valla aasta külaelu edendaja – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule kogukonna  koostöö ja arengu suunamise eest, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng.

Võru valla aasta noorsootöö edendaja – määratakse noortega tegelevale isikule (noorsootöötajale), Võru vallas tegutsevale noorte organisatsioonile või noorsootöö asutusele, kelle tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele valla noortele ja noorsootöö tegijatele eeskujuks ja motivatsiooniks.

Võru valla ettevõtja tiitel – määratakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele/ettevõtjale väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel ja kes on oma tegevusega oluliselt aidanud kaasa Võru valla arengule ning on arendanud koostööd erinevates valdkondades.

Võru valla tulevikulootus – määratakse aktiivsele noorele, kes oma tegevusega panustab tulevikuvisiooni loomisse või arendamisse erinevates valdkondades, panustab aktiivselt õppimisse, mis väljendub väga heades tulemustes (aukiri, diplom, tunnistus ja koolide soovitus).

Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Võru valla füüsilisi ja juriidilisi isikuid tulemusliku töö eest kõigilt elualadelt või isikuid väljastpoolt valda, kelle tegevus on seotud Võru valla elu edendamisega. Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:

  • kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid);
  • taotletav tunnustus;
  • kandidaadi tegevuse lühitutvustus;
  • esitaja andmed.

Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada vallavalitsusele  hiljemalt 1. veebruariks 2019 vald@voruvald.ee  või saata/tuua Võrumõisa tee 4a, Võru,  märgusõna „Tunnustamine".

Lisainfo: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.

 

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutab Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 21. veebruaril Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/teenetemargid/

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid" SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. 

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2019. 

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee