Uudised ja teated:

« Tagasi

Vallavalitsuse istung 20. novembril 2018

20. novembril 2018 toimunud Võru Vallavalitsuse istungil:
•      kinnitati talihoolduse hanke tulemused piirkondadele, millele algses hankes pakkumusi ei esitatud või need lükati tagasi;
•      vallavalitsus andis arvamuse Sammuka uuringuruumi geoloogilise uuringu loa eelnõu ja Jaani V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa eelnõu kohta;
•      hajaasustuse programmi raames kinnitati aruanded ja otsustati pikendada ühte hajaasustuse programmi lepingu tähtaega;
•      ehitusvaldkonnas väljastati:
projekteerimistingimused Heinasoo külas Aimu kinnistule veiselauda ja sõnnikuhoidla püstitamise projekteerimiseks ning Kasaritsa külas Saunamäe kinnistule elamu laiendamise projekteerimiseks;
ehitusload Võlsi külas Võlsi tee 26 kinnistule elamu püstitamiseks, Otsa külas Valga-Petseri 581,4–584,2 km kinnistule elamu lammutamiseks ning Koloreino külas Lepalaane kinnistule puurkaevu püstitamiseks;
kasutusload Järvere külas Saekaadri kinnistul asuvale laohoonele ja Navi külas Konteineri kinnistul asuvale juurvilja eelsäilituse ja sorteerimise PVC hallile;
•      otsustati jagada Otsa külas asuv Alliku katastriüksus, Tagakülas asuv Tsea-Rebu katastriüksus, Kirumpää külas Üla-Jõesuu katastriüksus, Tsolgo külas asuv Taga-Kinsi katastriüksus ning otsustati muuta Pindi külas asuvate Suluoja ja Lombi katastriüksuste vahelist piiri;
•      seati isiklik kasutusõigus Võru valla omandis olevale Palo tee 32 kinnistule Lasva külas, samuti Matussaare tee L1 ja Matussaare tee 2 kinnistule Väimela alevikus Elektrilevi OÜ kasuks;
•      otsustati muuta Sõmerpalu Vallavalitsuse 07.09.2005 korraldust nr 267 "Vaba põllumajandusmaa kasutusse andmine" ja Sõmerpalu Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldust nr 90 "Maa ostueesõigusega erastamine";
•      kinnitati Hanikase külas asuva Väike-Vivva kinnistu enampakkumise tulemused;
•    vallavalitsus andis heakskiidu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste poolt Võru valla territooriumil 17.12–19.12 rännakuharjutuse läbiviimiseks;
•      arutati OÜ Kuustemäe, Varjupaikade MTÜ, Maanteameti, Parksepa Keskkooli, Võrumaa Puuetega Inimeste Koja, MTÜ Osula Külaseltsi, Vastseliina Raamatukogu, MTÜ Orava ja eraisikute taotlusi;
•     sotsiaalvaldkonnas:
määrati nõustamisteenust abivajavatele isikutele, erakorralisi toetusi, transpordikulude kompenseerimise toetusi;
otsustati rahastada osaliselt isiku hooldekandeteenust ning eraldati sotsiaaleluruume isikutele nende taotluste alusel;
•     kinnitati Parksepa Keskkooli, Orava Kooli ja Vastseliina Lasteaia hoolekogud.