Uudised ja teated:

« Tagasi

Vallavalitsuse istung 6. novembril 2018

6. novembril 2018 toimunud Võru Vallavalitsuse istungil:

 • Kvalifitseeriti riigihanke "2018-2022. a lumetõrjetööde teostamine Võru valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel" pakkujad ja tunnistati pakkumused vastavaks. Samuti kinnitati sama riigihanke tulemused.
 • Seoses taliteede hooldusega kinnitati GPS-seadmete rendi ja teenuste tellimise lihtsustatud korras hanke tulemused.
 • Läbiviidud hanke tulemusel otsustati tellida Võru valla neljale koolile (Orava Kool, Puiga Põhikool, Kääpa Põhikool, Osula Põhikool) psühholoogiteenust Psühholoogiakeskus OÜ käest.
 • Kinnitati Kääpa Sotsiaalkeskuse toidupäeva maksumus ning Kääpa Sotsiaalkeskuses osutavate teenuste hinnad (saunateenus, pesupesemine).
 • Kinnitati Kääpa Põhikooli, Parksepa Lasteaia ja Puiga Lasteaed Siilike hoolekogu koosseisud.
 • Võru Vallavalitsus andis nõusoleku Parksepa Lasteaia sisekoolituse korraldamiseks 27. ja 28. detsembril 2018. Nendel päevadel on võimalik viia lapsed Väimela lasteaeda.
 • Sotsiaalvaldkonnas otsustati määrata erakorralist toetust isikule; rahastada isiku hoolekandeteenust; kolmele isikule eraldada sotsiaaleluruum; arutati Puigal asuva sotsiaalkorteri elektritööde teostamise ning sotsiaalosakonnale kahe sõiduauto soetamise teemal.
 • Isikute taotluste alusel otsustati vabastada üks isik korraldatud jäätmeveost ja muudeti kahe isiku jäätmeveo sagedust.
 • Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas otsustati kooskõlastada Muuga-Hänike 0,0–1,05 lõigu projekteerimistingimused.
 • Projekteerimistingimused väljastati:

o Väimela majand OÜ-le Ala külas Talo farmi territooriumil robotlüpsilauda juurdeehituse, tahkesõnnikuhoidla ja lägahoidla projekteerimiseks;

o Heinasoo külas Aimu kinnistusele veiselauda püstitamise projekteerimiseks;

o Tuderna külas Valga-Petseri kinnistule raudteetaristu laiendamiseks ja rajamiseks;

o Ortuma külas Ala kinnistule elamu püstitamiseks.

 • Ehitusload väljastati:

o Loosu külas Taadi kinnistule elamu püstitamiseks;

o Meegomäe külas Otsa kinnistule abihoone püstitamiseks;

o Kääpa külas Räni kinnistule elektritootmisüksuse püstitamiseks;

o Võlsi külas Võlsi tee 22 kinnistule elamu püstitamiseks;

o Kündja külas Lepiku kinnistule puurkaevu rajamiseks.

 • Kasutusluba väljastati:

o Meeliku külas Tõru kinnistul asuvale üksikelamule;

o Varese külas asuvale tuletõrjesüsteemile.

 • Kinnitati esitatud hajaasustuse programmi aruanded ning isikute avalduste alusel otsustati pikendada sõlmitud toetuslepingute tähtaegu.
 • Arendusspetsialist tutvustas Eesti-Läti matkatee projekti. Vallavalitsus otsustas projektis mitte osaleda.
 • Maakorraldusküsimustes otsustati seitsme katastriüksuse jagamine vastavalt esitatud taotlustele ning kahe katastriüksuse liitmine üheks.
 • Määrati lähiaadressid ja maasihtotstarbed riigi omandis olevatele maadele ning nõustuti nende jätmisega riigi omandisse.
 • Määrati Kose alevikus olevale liikluspinnale kohanimi, milleks on Tõrsaare tee.
 • Seati isiklik kasutusõigus Võru vallas olevale Reinomäe teele Osula külas Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Võeti vastu korraldused kahe maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks ning loobuti ostueesõiguse teostamisest Villa külas Peebo kinnistu osas.
 • Arutati Loosi mõisa bussipeatuse teenindamise küsimust, Navi seltsimaja parkla remondi taotlust, lisaeelarve koostamise teemal ja vallale kuuluvate osaühingute varade üleandmise teemal
 • Võru Vallavalitsus arutas Väimela Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 detailplaneeringu koostamise lõpetamise teemat, vaatas üle detailplaneeringu lõpetamise eelnõu ja otsustas suunata detailplaneeringu lõpetamise eelnõu volikogule otsustamiseks.