Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vald müüb kinnistut

Võru Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 712 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv 1/2 mõttelist osa kinnisasjast, kinnistu registriosa numbriga 2478438, mille koosseisu kuulub katastriüksus tunnusega 54701:003:0253, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Hanikase küla, Väike-Vivva, pindalaga 756 m2, millel paikneb lagunenud hoone (üksikelamu ehitisregistri koodiga 120316827), alghinnaga 100 (ükssada) eurot.

 

Kirjaliku enampakkumise tingimused on:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik punktis 1 nimetatud vara osta soovivad isikud, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 5,00 eurot, mis tuleb vähemalt 18. novembriks 2018.a kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE931010402007075008 AS SEB Pank;
 • tagatisraha suurus on 50 (viiskümmend) eurot. Tagatisraha tuleb vähemalt 18. novembriks 2018.a kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE931010402007075008 AS SEB Pank;
 • kinnistu võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 • enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE931010402007075008 AS SEB Pank. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena kinnistu müügihinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada 19. novembriks 2018 kella 10:00 Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605, Võrumaa pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud „Väike-Vivva kinnistu enampakkumine".

 

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
 • asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
 • kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
 • dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 • pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
 • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt – volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri;
 • saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas volikogu ruumis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605, Võrumaa 19. novembril 2018 kell 13:00. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta punktis 2.7 nimetatud nõuetele enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni kinnistu kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 57 450 366 või e-posti aadressil: aivi@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Kinnistu võõrandamise ostu-müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab koos õigusega ostu- müügilepingu sõlmimisele ka õiguse tasutud tagatisraha tagasisaamisele;
 • käesoleva otsuse punktis 2.15 märgitud juhtumil läheb kinnistu ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine või võõrandada kinnistu otsustuskorras tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • isikule, kes on tasunud tagatisraha, kuid ei tee pakkumist ja isikule, kes teeb pakkumise, kuid see ei osutu parimaks, tagastatakse tema poolt tasutud tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist tema poolt näidatud pangaarvele või sularahas;
 • kui kinnistu ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle kinnistu osas toimunuks.