Uudised ja teated:

Võru Vallavalitsus algatas Staadioni tänav 3 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise

Võru Vallavalitsus algatas 06.10.2020 korraldusega nr 680 Väimela alevikus Staadioni tn 3 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala asub Staadioni tn 3 katastriüksusel (tunnus 91701:001:0344) ca 1,68 ha suurusel maa-alal, mis on eelnevalt kasutuses olnud põllu- ja aiamaana. Taotluse kohaselt soovitakse planeeringuala jagada kaheksaks krundiks ja määrata ehitusõigus 2-korruseliste elamute ning abihoonete ehitamiseks ning määrata tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Juurdepääs alale on kavandatud Staadioni tänavalt. Detailplaneering koostatakse kooskõlas Võru valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala asub osaliselt Mäejärve ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Detailplaneeringuga ei kavandata looduskaitseseaduse § 40 kohast ehituskeeluvööndi suurendamist või vähendamist.

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja piirnemist elamualadega ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Võru Vallavalitsus.

Detailplaneeringuala.