Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavolikogu aprillikuu istungi kokkuvõte

Võru vallavolikogu aprillikuu istung toimus 14. aprillil elektrooniliselt Zoomi keskkonnas.

Otseülekanne volikogu istungist sai avalikult vaadata Võru vallavalitsuse YouTube'i kanalilt, kust on seda võimalik ka järele vaadata.

Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:

 • Kiideti heaks Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad".
 • Võeti vastu Võhandu kinnistu detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
 • Otsustati sõlmida Võru valla ja Vastseliina Piiskopilinnuse SA vahel vara tasuta kasutamise lepingud tähtajaga kuni 31.12.2068 Piiri kõrtsi, Parkla, Vana-Vastseliina linnuse, Vana-Vastseliina pargi ja Sepikoja kinnistutele.
 • Otsustati muuta Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeerimisplaani aastateks 2021-2025 selliselt, et AS Võru Vesi võib kasutada Navi veetöötlusjaama laiendamise projekti elluviimiseks 125 000 eurost 76 828,59 eurot.
 • Anti volitused vallavalitsusele hankida alljärgnevad projekteerimistööd eeldatava maksumusega kokku 70 000 eurot (ilma käibemaksuta):
 1. Kääpa-Võru kergliiklustee ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis;
 2. Vastseliina-Vana-Vastseliina kergliiklustee ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis;
 3. Vastseliina aleviku kergliiklustee ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis.

   Ülalnimetatud tööde jaoks vajalikud vahendid lisatakse eelarvesse lisaeelarvega juunikuu volikogus.

 • Otsustati osaleda projektis „Lasteaia ning põhikooli, kuni II kooliastmeni, lõimitud õppe metoodilise raamistiku koosloome pilootprojekt Võru valla haridusasutustes".
 • Muudeti Võru vallavolikogu 08.08.2018 määrust nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine".
 • Otsustati vabastada lapsevanem Võru valla koolieelse lasteasutuse õppemaksu tasumise kohustusest perioodil 15.03.2021–31.03.2021 50% ulatuses kuu arvestuslikust maksumusest ja perioodil 01.04.2021–30.04.2021 täies ulatuses juhul, kui laps ei ole eelnimetatud perioodidel lasteaias käinud.
 • Otsustati sõlmida Sihtasutusega Võru Kannel koostööleping viieks aastaks, s.o kuni aastani 2026. Koostöölepingu eesmärgiks on Võru valla noorte- ja täiskasvanute huviringide tegevustes osalemise toetamine ja Võru valla ürituste korraldamine Sihtasutuse Võru Kandle ruumides ja territooriumil.
 • Otsustati osaleda projekti "Võru esmatasandi tervisekeskus" abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude rahastamisel summas kuni 705 000 eurot.

Lõpetuseks tutvustas Võru valla abivallavanem Juris Juhansoo Võru vallavolikogule Sõmerpalu lasteaia ehitusprojekti.

Võru vallavolikogu aprilikuu istung.

 

Lisainfo:

Inga Leelanss

vallasekretär

782 1365, 5692 0660

inga@voruvald.ee