Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu võttis vastu ning suunas avalikule väljapanekule Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu

Võru Vallavolikogu 14.10.2020 otsusega nr 228 võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.11.-01.12.2020.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval asuvate kinnistute piiride ja sihtotstarbe muutmine, maaüksuste ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste, transpordimaa asukoha ja liikluskorralduse määramine. Planeeringuga muudetakse Võru valla üldplaneeringut rohelise võrgustiku ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piiride kulgemise osas. Planeeringuala asub kaheksal maaüksusel Verijärve külas, ala suurus on 24 ha.

Detailplaneeringuga saab tutvuda https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneval kokkuleppel Võru vallamajas (kontaktisik planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar, triinu.jurisaar@voruvald.ee, 7355061).