Kaasava eelarve hääletusel sai enim hääli ettepanek rajada Kääpa külla madalseikluspark

Võru valla 2020. aasta kaasava eelarve hääletus on lõppenud. Kokku andis oma hääle erinevate ettepanekute poolt 86 Võru valla elanikku. Kõige enam hääli kogus Marju Parve ja Sirle Muiste poolt esitatud ettepanek Kääpa külla madalseiklusraja rajamiseks (42 häält) hinnangulise maksumusega 20 000 eurot. Ettepanek viiakse järgmisel aastal Võru vallavalitsuse poolt ellu. 

 

Ettepaneku tutvustus

Kääpa küla elanikud peavad tervislikku liikumist väga oluliseks ja oma iga-aastastesse tegevustesse planeeritakse mitmeid liikuma kutsuvaid tegevusi, näiteks traditsiooniline teatejooks ja discgolfivõistlus. Lisaks on MTÜ Kääpa küla liikmed ise eeskujuks ja võtavad aktiivselt osa Võrumaa pikamaajooksu sarjas ning löövad kaasa erinevates liikuma kutsuvates projektides. Koostöös Võru vallaga on taastatud Kääpa küla matkarada, mis on märgistatud ka Võrumaa Spordiliidu poolt. Kõik eelpool nimetatud tegevused on heaks võimaluseks kogu perega koos sportida. Ettapaneku esitajate arvates on aga noorte seas vabal ajal liikumist ja sportimist vähe. Kääpa noortekeskuse õuealal on väike mänguväljak, kus leiavad tegevust pisemad, aga juba suurematele noortele huvipakkuvaid välitegevusi napib. Sellest ka madalseiklusraja mõte.
Madalseiklusrada võimaldab aktiivseid tegevusi väljas ja metsas, pakub põnevust ja ka kehalisi väljakutseid erinevas vanuses ja füüsilises vormis noortele. Ettapneku esitajad usuvad, et noortes liikumisharjumuste kujundamine annab neile harjumuse kogu eluks. Kuna discgolfirada ja ka matkarada külastavad paljud huvilised väljastpoolt Võru valda, siis annab madalseikluspark võimaluse tulla kogu perega ja kõigil on huvitavat ning kasulikku tegevust.
 
 
Täname kõiki ettepanekute esitajaid ja hääletajaid. Kuigi ettepanekute esitajate ja hääletajate arv jäi sellel aastal tagasihoidlikuks, ootame suuremat aktiivsust järgmisel aastal, kui kaasava eelarve protsess on leidnud suuremat kõlapinda ning esimese aasta tulemusi on võimalik juba ette näidata. 

 

Võru vallavalitsusele esitati neli kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid järgmise aasta investeeringute läbiviimiseks 24. septembrist kuni 15. oktoobrini. Kokku esitati vallavalitsusele neli ettepanekut:

  1. infotahvlid kõikidesse küladesse (Viive Tomson);
  2. Voki-Tamme bussipeatuse rajamine mõlemal suunal (Maarja Tamra);
  3. tuletõrje veevõtukohtade rajamine hajaasustuses (Aleks Pai);
  4. madalseiklusrada Kääpa külla (Marju Parv ja Sirle Muiste).

Suur tänu kõigile ettepanekute esitajatele!

Esitatud ettepanekutega saab tutvuda Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/kaasav-eelarve või 18. novembril kell 16.00 toimuval infopäeval, kus kõigil ettepanekute esitajatel on võimalik oma ideid tutvustada. Infopäeval saab täiendavaid vastused tekkinud küsimustele ning on võimalik leida oma ettepanekule suuremat toetajaskonda. Kuna Covid-19 viirus on endiselt levimas, siis palume oma soovist infopäeval osaleda eelnevalt teada anda arendusspetsialistile Mairi Raju-Tootsile e-posti aadressil mairi@voruvald.ee või telefoni teel 524 5631. Nii saame planeerida vajalike maskide olemasolu ning piirata vajadusel ruumi täituvust.

Kõik neli ettepanekut esitatakse hääletusele, mis toimub 1.-7. detsembril 2020 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri 2020 seisuga Võru vald. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu 2021. aastal.

2020. aasta kaasava eelarve protsessis esitatud ettepanekute kokkuvõtted


Lisainfo:

Mairi Raju-Toots

arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik

782 1371, 524 5631

mairi@voruvald.ee

Võru valla kaasav eelarve 2020

Septembris alustab vallavalitsus Võru valla kaasava eelarve tegevustega, mille raames saavad kõik rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavad vähemalt 16-aastased inimesed esitada ideid järgmisel aastal 20 000 euro investeerimiseks.

 

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid investeeringuprojektideks. Ideekorje järel toimub ideede teostatavuse hindamine ja arutelud ettepanekute esitajatega, mille käigus valitakse välja nõuetele vastavad ideed, mis rahvahääletusele suunatakse. Nii nagu ideede esitamisel, on ka ideede üle hääletamise õigus vähemalt 16-aastastel omavalitsuses sissekirjutust omavatel elanikel. Hääletustulemus on omavalitsusele siduv ning omavalitsusel tuleb korraldada hääletustulemusel kõige enam toetust leidnud kaasava eelarve idee elluviimine. 

Esimesena rakendas Eestis kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest Eesti omavalitsustest. Elanike osalemismäär on jäänud vahemikku ca 3–8% (16-aastased ja vanemad), mis on rahvusvahelises võrdluses tubli tulemus.

 

Võru valla kaasav eelarve idee sai alguse valla arengukava 2018-2030 koostamisel, kui aktiivsetelt kogukondadelt tuli väga palju huvitavaid mõtteid ja ideid uuteks investeeringuteks ja tegevusteks. Kaasav eelarve annabki kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusel väikesemahuliste kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele siiski võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada. Võitjaks osutunud ettepanekud on koostöö vili, mis lubab sidustada kogukonda ja mõista vastastikuseid vajadusi.

 

 Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning  loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esilekerkimiseks.

 

Võru vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 24. septembrist kuni 15. oktoobrini 2020 vallavalitsuse e-postile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
  • realiseeritav 2021. aasta jooksul


Ettepaneku vorm on kättesaadav Võru vallamajas paberkandjal ja valla kodulehel kaasava eelarve lehel. Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2) idee nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;

4) sihtrühma kirjeldust;

5) idee hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Laekunud ideed vaatab üle Võru vallavalitsus, kaasates protsessi ettepanekute esitajad. Aruteludel valitakse välja ideed, mis avaldatakse ka valla kodulehel ning pannakse rahvahääletusele. Lisaks kodulehel avaldatud ideede lühikokkuvõtetele, on ideede autoritel võimalus oma ideed kogukonnale tutvustada selleks korraldatud avalikul infopäeval novembri keskpaigas.

Rahvahääletus toimub 1.-7. detsembril 2020 elektrooniliselt valla kodulehel või Võru vallamajas kohapeal. Igal rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu.

NB! Võru vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides, sh hilisemad arutelud ja ideede tutvustamine.

Kaasava eelarve kontaktisik vallas on arendusspetsialist Mairi Raju-Toots, tel 782 1371, 524 5631, e-post mairi@voruvald.ee.


 

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm 2020

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend