Hääletamine

  Võru valla kaasav hääletus 2021 toimub 8.-14. novembrini 2021 SIIN>>

Võru vallavalitsusele esitati üheksa kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid järgmise aasta investeeringu teostamiseks 23. septembrist kuni 14. oktoobrini. Meeldiv on tõdeda, et sel aastal esitati rohkem ettepankuid kui möödud aastal.

 

Kokku esitati üheksa ettepanekut:

 1. Võrumõisa külas peatänava valgustus (Aivo Saarniit);
 2. liiklusohtliku teelõigu valgustamine Raiste-Runda lõigu esimene etapp (Merlis Hirs);
 3. välijõusaali rajamine Orava piirkonda (Liina Loosaar ja Mari Lehes);
 4. Viitka küla südames asuva tiigi korrastamine (Merlin Metsla);
 5. multifunktsionaalne palliväljak Lasva külla I etapp (Koit Roots ja Kaisa Kahre);
 6. Vastseliina madalseiklusrada (Merlis Pajustik);
 7. madalseiklusrada Puiga külla (Merike Lipp ja Kaija Vahtra);
 8. bussiootepaviljonidesse infotahvlite paigaldamine (Viive Tomson);
 9. kergliiklustee Võru-Osula rist-Osula-Varese-Sõmerpalu-Järvere-Võru (Luule Metsla). Esitatud ettepanek ületab Võru vallas kehtestatud kaasava eelarve suurust, milleks on 20 000 eurot, mistõttu ei saa seda ettepanekut edasi menetleda, kuid Võru vald võtab nimetatud kergliiklustee  rajamise vajalikkust arvesse ning tegeleb sellega võimaluste avanedes.


Kaasava eelarve ettapnekute koondtabel 


Täname kõiki ettepanekute esitajaid põnevate ettepanekute eest!
 

Kõik ettepanekud esitatakse hääletusele, mis toimub 8.-14. novembril 2021 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel 8. novembri 2021 seisuga Võru vald. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Hääletamiseks on vajalik ID-kaart, Mobili-ID või Smart ID. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu 2022. aastal.

 

Merle Tsirk

arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik

782 1371

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee

Võru valla kaasav eelarve 2021

 Kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamine on lõppenud!

Septembris alustab vallavalitsus Võru valla kaasava eelarve tegevustega, mille raames saavad kõik rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavad vähemalt 16-aastased inimesed esitada ideid järgmisel aastal 20 000 euro investeerimiseks.

 

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid investeeringuprojektideks. Ideekorje järel toimub ideede teostatavuse hindamine ja arutelud ettepanekute esitajatega, mille käigus valitakse välja nõuetele vastavad ideed, mis rahvahääletusele suunatakse. Nii nagu ideede esitamisel, on ka ideede üle hääletamise õigus vähemalt 16-aastastel omavalitsuses sissekirjutust omavatel elanikel. Hääletustulemus on omavalitsusele siduv ning omavalitsusel tuleb korraldada hääletustulemusel kõige enam toetust leidnud kaasava eelarve idee elluviimine. 

Esimesena rakendas Eestis kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest Eesti omavalitsustest. Elanike osalemismäär on jäänud vahemikku ca 3–8% (16-aastased ja vanemad), mis on rahvusvahelises võrdluses tubli tulemus.

 

Võru valla kaasav eelarve idee sai alguse valla arengukava 2018-2030 koostamisel, kui aktiivsetelt kogukondadelt tuli väga palju huvitavaid mõtteid ja ideid uuteks investeeringuteks ja tegevusteks. Kaasav eelarve annabki kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusel väikesemahuliste kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele siiski võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada. Võitjaks osutunud ettepanekud on koostöö vili, mis lubab sidustada kogukonda ja mõista vastastikuseid vajadusi.

 

 Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning  loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esilekerkimiseks.

 

Võru vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 23. septembrist kuni 14. oktoobrini 2021 vallavalitsuse e-postile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Investeerimisobjekt peab olema:

 • Võru vallaga seotud;
 • pakkuma avalikku hüve;
 • olema avalikus kasutuses;
 • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
 • realiseeritav 2022. aasta jooksul


Ettepaneku vorm on kättesaadav Võru vallamajas paberkandjal ja valla kodulehel kaasava eelarve lehel. Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2) idee nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;

4) sihtrühma kirjeldust;

5) idee hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Laekunud ideed vaatab üle Võru vallavalitsus, kaasates protsessi ettepanekute esitajad. Aruteludel valitakse välja ideed, mis avaldatakse ka valla kodulehel ning pannakse rahvahääletusele. Lisaks kodulehel avaldatud ideede lühikokkuvõtetele, on ideede autoritel võimalus oma ideed kogukonnale tutvustada selleks korraldatud avalikul infopäeval, mis toimub 28. oktoobril kell 10.00 Võru vallamajas.

Rahvahääletus toimub 8.-14. novembrini 2021 elektrooniliselt valla kodulehel või Võru vallamajas kohapeal. Igal rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu.

NB! Võru vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides, sh hilisemad arutelud ja ideede tutvustamine.

Kaasava eelarve kontaktisik vallas on arendusspetsialist Merle Tsirk, tel 782 1371, 524 5631, e-post merle.tsirk@voruvald.ee.


 

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm 2021

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend

 


2020. aasta kaasava eelarve realiseerimise objektiks on Kääpa külla rajatav madalseikluspark

2020. aastal kogus kõige enam hääli Marju Parve ja Sirle Muiste esitatud ettepanek rajada Kääpa külla madalseiklusrada hinnangulise maksumusega 20 000 eurot. Ettepanek viiakse Võru vallavalitsuse poolt ellu 2021. aasta jooksul. 
 

Tutvustus

Kääpa küla elanikud peavad tervislikku liikumist väga oluliseks ja oma iga-aastastesse tegevustesse planeeritakse mitmeid liikuma kutsuvaid tegevusi, näiteks traditsiooniline teatejooks ja discgolfivõistlus. Lisaks on MTÜ Kääpa küla liikmed ise eeskujuks ja võtavad aktiivselt osa Võrumaa pikamaajooksu sarjas ning löövad kaasa erinevates liikuma kutsuvates projektides. Koostöös Võru vallaga on taastatud Kääpa küla matkarada, mis on märgistatud ka Võrumaa Spordiliidu poolt. Kõik eelpool nimetatud tegevused on heaks võimaluseks kogu perega koos sportida. Ettapaneku esitajate arvates on aga noorte seas vabal ajal liikumist ja sportimist vähe. Kääpa noortekeskuse õuealal on väike mänguväljak, kus leiavad tegevust pisemad, aga juba suurematele noortele huvipakkuvaid välitegevusi napib. Sellest ka madalseiklusraja mõte.

Madalseiklusrada võimaldab aktiivseid tegevusi väljas ja metsas, pakub põnevust ja ka kehalisi väljakutseid erinevas vanuses ja füüsilises vormis noortele. Ettapaneku esitajad usuvad, et noortes liikumisharjumuste kujundamine annab neile harjumuse kogu eluks. Kuna discgolfirada ja ka matkarada külastavad paljud huvilised väljastpoolt Võru valda, siis annab madalseikluspark võimaluse tulla kogu perega ja kõigil on huvitavat ning kasulikku tegevust.

Võru vallavalitsusele esitati 2020. aastal neli kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid 2021. aasta investeeringute läbiviimiseks 24. septembrist kuni 15. oktoobrini. Kokku esitati vallavalitsusele neli ettepanekut:

 1. infotahvlid kõikidesse küladesse (Viive Tomson);
 2. Voki-Tamme bussipeatuse rajamine mõlemal suunal (Maarja Tamra);
 3. tuletõrje veevõtukohtade rajamine hajaasustuses (Aleks Pai);
 4. madalseiklusrada Kääpa külla (Marju Parv ja Sirle Muiste).

Suur tänu kõigile ettepanekute esitajatele!

Kõik neli ettepanekut esitati hääletusele, mis toimus 1.-7. detsembril 2020 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. 

2020. aasta kaasava eelarve protsessis esitatud ettepanekute kokkuvõtted