Uudised ja teated:

Kehtestati aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneering

Võru Vallavolikogu 13.01.2021 otsusega nr 244 kehtestati aktsiaseltsi Barrus maaükstuste detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Verijärve külas Veskisalu, Väike-Veskisalu, Üla-Veskisalu, Liisu, Tiigikalda, Aiva, Kraavi ja Veskioru katastriüksustel ligikaudu 24 hektari suurusel maa-alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi piiride muutmine, tootmisala ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning liikluskorralduse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Võru valla üldplaneeringu (kehtestatud Võru Vallavolikogu 09.04.2008 määrusega nr 42) põhilahendust. Üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuala osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega tööstusmaal, osaliselt põllu- ja metsamaal ning rohevõrgustiku alal. Muudatusettepanekuga laiendatakse funktsionaalsete tsoonide kaardil tootmismaa ja detailplaneeringu kohustusega ala suurust ning vähendatakse maakitsenduste kaardil rohevõrgustiku ala piire. Üldplaneeringu seletuskirja osas muudatusi ei tehta.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi- ja keskkonnamõjusid. Majanduslikud mõjud on positiivsed – aktsiaselts Barrus on stabiilne ettevõte ja piirkonnas suur tööandja. Mõjualapiirkonna elanikega tehakse koostööd tootmisest tulenevate häiringute minimeerimiseks. Kultuurivaldkonnas olulised mõjutused puuduvad. Puudub oluline keskkonnamõju piirkonnas paiknevatele kaitsealustele objektidele. Tarvitusele võetud abimeetmete tõttu ei kahjustata see oluliselt ümbruskonna looduskeskkonda.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud

 

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

triinu.jurisaar@voruvald.ee

5696 5750