Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.05-13.06.2021. Üldplaneering oli tutvumiseks väljas: Vastseliina, Osula, Lasva ja Orava raamatukogudes ning Võru vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 34 asutust ja isikut üldplaneeringu ja KSH eelnõule ettepanekuid ja arvamusi.

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule esitatud arvamuste ja ettepanekute koondtabel ja üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin:  https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753

Avalikustamise tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimusid Orava ja Lasva rahvamajas 19. juulil, Sõmerpalu teenuskeskuses 20. juulil, Võru vallamajas 21. juulil ja Vastseliina rahvamajas 22. juulil.  Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse põhjendatud juhtudel üldplaneeringu ja KSH  aruande eelnõus vajalikud muudatused. 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid: