Avaliku ürituse loa taotlemine

Kirjeldus:

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse korraldamiseks Võru vallas tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse toimumist avaliku ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega (ürituse kirjeldus ja asukoha plaan ning vajadusel liiklus- ja parkimisskeem, turvalisuse tagamise plaan, kinnistu omaniku või valdaja nõusolek, vastava kaitseala nõusolek). Ürituse toimumine tuleb eelnevalt kooskõlastada Võru politseijaoskonna ja Lõuna Päästekeskuse Võrumaa piirkonnaga.

Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb järgida küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavaid nõudeid.

Kui üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.

Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt spordiseadus.

Kestvus:

Avaliku ürituse luba väljastatakse 10 tööpäeva jooksul vastava loa taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

Õigusaktid:

Korrakaitseseadus

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastutaja:

Kultuurispetsialist Maarika Rosenberg, telefon 786 8805, 516 5751, e-post maarika.rosenberg@voruvald.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart või mobiil-ID, PIN1 ja PIN2. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide:

Avaliku ürituse loa taotluse vorm (PDF / DOC)