Huvihariduse ja -tegevuse õppemaksu (osalustasu) toetus

Kirjeldus:

Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava 7-19aastase lapse huvihariduse või -tegevuse õppemaksu (osalustasu) katmiseks. Toetust saab taotleda huviharidust omandava või huvitegevuses osaleva lapse vanem või hooldaja.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober. Toetus määratakse üheks õppeaastaks.

Huvikoolist või huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust.

Toetuse suurus:

Toetuse määr on kuni 30 eurot õppuri kohta ühes kalendrikuus

Kestvus:

Toetuse taotlusi menetletakse 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Väljamaksed toimuvad üldjuhul igakuuliselt lapsevanema või hooldaja taotluses näidatud arvelduskontole. Erandina makstakse perioodi september kuni november toetused välja hiljemalt 30. novembriks.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Noorsootööspetsialist Sirle Muiste, telefon 514 7008 e-post sirle.muiste@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood, elukoht huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni nimi, huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb (eriala, huviringi nimi), õppemaksu või osatasu suurus ühes kuus ning taotleja nimi, (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ja arvelduskonto number.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm (PDF)