Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonnas töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist.

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe. Taotleja brutotöötasu 1.01.2020 seisuga peab olema suurem taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust Statistikaameti andmetel, so 1113 eurot kuus. Samuti peab eluruum, millele toetust küsitakse, olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimiseks on maksimaalselt 10 kuud.

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna Võru Vallavalitsusse Võrumõisa tee 4a, Võru.

Kontaktisik taotluste menetlemisel on Mairi Raju-Toots, mairi@voruvald.ee, 524 5631.

 

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta Võru vallas: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme määrus

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamise vormid ja juhendid: 

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Priit Süüden, Meelis Koppel, Aare Hollo, Ott Almann ja Mairi Raju-Toots.