Koduteenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldus:

Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Koduteenust on õigus taotleda tegeliku elukohaga ja rahvastikuregistri andmetel Võru vallas alaliselt elavatel isikutel, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgmistes toimingutes:

 1. abistamine majapidamistoimingutes abistavale isikule kuuluvate vahenditega (ühe inimese kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter);
 2. hügieenitoimingute korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnakirjale);
 3. pesupesemise korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnakirjale);
 4. küttematerjali soetamise korraldamine, sh küttematerjali eluruumi toomine;
 5. suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine;
 6. vee tuppa toomine, vajadusel reovee, tuha ja prügi väljaviimine;
 7. toiduainete, ravimite ja majapidamistarvetega varustamine lähimast müügikohast;
 8. maksete tasumise korraldamine;
 9. asjaajamise korraldamine erinevates ametiasutustes (abivahendi muretsemine, toetuste/teenuste taotlemine ja tellimine, dokumentide vormistamine);
 10. arstiabi korraldamine;
 11. transporditeenuse osutamine või korraldamine, vajadusel isiku saatmine, ravi- või ametiasutuse külastamisel, kaupluses käimisel (transporditeenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt teenuse hinnakirjale);
 12. ajakirjade, ajalehtede tellimine, raamatukogust teavikute toomine, kirjavahetuse korraldamine, posti koju toomine jmt.

Koduteenuse sisu, osutamise maht ja osutamise kestus määratakse koostöös koduteenuse saaja ja koduteenuse osutajaga vastavalt teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Hindamise viib läbi sotsiaaltööspetsialist.

Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist.

Teenuse maksumus:

Ülalpidamiskohustusega isikute olemasolul või samuti kui isikul endal on piisav sissetulek, on koduteenuse hind alljärgnev:

teenus 2 korda nädalas - 20 eurot ühes kalendrikuus;

teenus 1 kord nädalas - 10 eurot ühes kalendrikuus.

Ülalpidamiskohustusega isikute puudumise korral või ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust on koduteenuse hind alljärgnev:

 1. teenus 2 korda nädalas - 10 eurot ühes kalendrikuus;
 2. teenus 1 kord nädalas - 5 eurot ühes kalendrikuus.

Erandjuhud lahendatakse juhtumipõhiselt.

Kestvus:

Koduteenuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul koduteenuse taotlemise päevast arvates.

Õigusaktid:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastutaja:

Sotsiaaltöötaja Aino Kaurson, telefon 785 1471, 5326 8535 e-post aino.kaurson@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest.

Taotluses märgitakse:

 1.  taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2.  taotleja isikukood;
 3.  elukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
 4.  millist koduteenust vajatakse (sh abivajaduse põhjendus);
 5.  ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), ülalpidamiskohustuslase puudumise korral sellekohane kinnitus.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Isikut tõendav dokument
 • Vajadusel lisatakse taotlusele:
 • ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
 • tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid;
 • arstitõend selle kohta, et isik ei põe eriti ohtlikke nakkushaigusi.