Laagris ja võistlustel osalemise toetus

Kirjeldus:

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava lapse laagrites ja võistlustel (turniiridel ja konkurssidel) osalemiseks. Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses laps osaleb. Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või huvitegevuses.

Toetuse suurus:

Ühe õppuri kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks kuni 250 eurot aastas.

Kestvus:

Toetuse taotlused vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korrale. Toetus kantakse 20 tööpäeva jooksul pärast sellekohase haldusakti vastuvõtmist toetuse taotleja arvelduskontole.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Noorsootööspetsialist Sirle Muiste, telefon 514 7008 e-post sirle.muiste@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood, elukoht, laagri/võistluse nimetus, maksumus, toimumise aeg ja koht, taotletav summa, laagis osaleja tulemused/saavutused ning taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ja arvelduskonto number.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm (PDF)