Raieloa taotlemine

Kirjeldus:

Võru valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiumiseks tuleb taotleda Võru Vallavalitsuselt raieluba.

Raieloa taotlusele lisatakse:

  • asendiplaan, millele on märgitud raiutavate puude asukoht;
  • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik (vajadusel);
  • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieluba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule (vajadusel);
  • kinnistu kaasomanike nõusolek, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis (vajadusel).

Kestvus:

Raieluba väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates

Õigusaktid:

Vastseliina valla raieloa väljaandmise tingimused ja kord 

Võru valla üksikpuude raieloa andmise kord 

Looduskaitseseadus § 45 

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Merle Tarrend, telefon 782 8091, 504 9458, e-post merle.tarrend@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil


Vajalikud sammud:

Esitage raieloa taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida raiutavate puude asukoht (kinnistu aadress), puude arv, liik ja põhjendus puude raieks ning raieloa taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Lisage taotlusele eelpooltoodud kirjelduses nimetatud dokumendid.