Hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

 
Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:
majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Taotlejale esitatavad nõuded:
Taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2020 Võru valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2020 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 
Taotlusele esitatavad nõuded:
Taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel.
Taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist. 
Taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh 5 eelneval aastal saadud toetus.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.oktoober 2021.
Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatult Võru Vallavalitsusse Võrumõisa tee 4a, Võru.
Kontaktisik taotluste menetlemisel on Mairi Raju-Toots, mairi@voruvald.ee, 524 5631
 
Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 
 
Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo, Jaanus Tanilsoo.
 
 
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvorm ja selle lisade vormid:

 

 

Toetuse saajad 2019

Toetuse kasutamise aruanne 2019

 

Toetuse saajad 2018

Toetuse kasutamise aruanne 2018