Võru Vallavalitsus avab kortermajade toetuse taotlusvooru

Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud. 2020. aastal on kortermajade programmi toetusvahendite kogumahuks 10 000 eurot. Võru Vallavalitsusele esitatud taotlusi võetakse vastu ja vaadatakse läbi jooksvalt taotluste saabumise järjekorras, kuni eelarves toetusvahendite ammendumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse Võru valla kodulehel.
 
Kortermajade renoveerimise toetuse andmise eesmärk on Võru valla korteriühistute õuealade korrastamine. Programmist toetatavad tegevused on: 
  • parkla ehitamine või laiendamine;
  • jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
  • mängu- ja/või spordiväljakute-, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või parendamine.
 
Toetust saavad taotleda Võru vallas asuvad 4 või enama korteriomandiga korteriühistud või kaks või enam korteriühistut, kus on kokku kümme või enam korteriomandit.
Toetuse suurus toetatavate tegevuste kogumaksumusest on kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot ühe taotluse kohta. Kui taotus esitatakse mitme korteriühistuga ühiselt, on toetuse ülemmääraks 1500 eurot iga korteriühistu kohta.
 
Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid: 
  1. vormikohane taotlus
  2. tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  3. korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks;
  4. vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  5. maaomaniku nõusolek, kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.
Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega Võru Vallavalitsusele paberkandajal Võrumõisa 4a, Võru või digitaalselt vald@voruvald.ee.
 
Kontaktisik taotluste menetlemisel on Mairi Raju-Toots, mairi@voruvald.ee, 524 5631.
Rohkem infot toetuse kohta: Kortermajale toetuse andmise kord