Kultuuri-, sporditegevuse ja noorsootöö toetamine

Kirjeldus:

Võru valla kultuuri-, sporditegevuse ja noorsootöö edendamiseks ja mitmekesistamiseks saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja üksikisikud, kes tegutsevad:

 • Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele huvialase tegevuse ja meelelahutuse võimaluste pakkumisega;
 • Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamisega, arendamisega ning säilitamisega.

Toetuse liigid on:

 1. kultuuritegevuse edendamine ja mitmekesistamine (sh ürituste korraldamine ja rahvakultuuri säilitamine). Toetust antakse avalike kultuuriürituste korraldamiseks (toetuse määramisel arvestatakse ürituse seotust traditsioonidega, jätkusuutlikust, suunatust erinevatele sihtrühmadele ning uuenduslikkust); suursündmustes ja rahvusvahelistes programmides osalemiseks; kultuurialaste õppepäevade (võistlused, laagrid, seminarid jmt) korraldamiseks; kultuurivaldkonda kuuluvate teoste väljaandmiseks (sh pärimuskultuuri ning loomeinimeste mälestuste ja tegevuste jäädvustamine, kodukohaga seotud raamatute väljaandmise toetamine); kultuurikollektiivide väljasõitude transpordikuludeks; kultuurikollektiivide esinemistega seotud osalustasudeks.
 2. sporditegevuse edendamine ja spordiürituste korraldamine. Toetust antakse rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava isiku kehakultuuri- ja spordiharrastustele ning terviseedendamisele kaasaaitavate projektide elluviimiseks; rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava isiku osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel; Võru vallas tegutseva spordiorganisatsiooni võistkonna osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel võistlustel; spordirajatiste inventari korrastamiseks; spordiorganisatsioonide tegevuskuludeks (va delegeeritud või lepinguga haldusülesannete täitmine).
 3. noorsootöö edendamine ja ürituste korraldamine. Toetust antakse noorteürituste korraldamiseks; noorte vallaüleste ürituste väljasõitude transpordikuludeks; rahvusvahelistes noorteprogrammides osalemiseks; noorte(le) koolituste ja seminaride korraldamiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks.

Toetuse abikõlblikud kulud on:

 • ürituste läbiviimise ja korraldamise transpordikulud;
 • ürituse esinduskulud;
 • info - ja teavitustegevusega seotud kulud;
 • juriidilise- või füüsilise isiku käest ostetavate teenuste ja toodete kulud;
 • rahvarõivaste soetamiskulud ja täiendamiskulud va jalanõud (vajalik kaks võrdlevat hinnapakkumist).
 • pärimuskultuuri ning loomeinimeste mälestuste ja tegevuste jäädvustamise, kodukohaga seotud raamatute väljaandmise kulud (vajalik kaks võrdlevat hinnapakkumist).

Mitteabikõlblikud kulud on:

 • avalike ürituste toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud, va heakorrapäevad, vastlapäev;
 • organisatsioonide liikmemaksud;
 • vara soetamine eraisikule;
 • raamatupidamisteenus ja projektijuhtimisega seotud tasu.

Kultuurispetsialist vaatab esitatud taotlused läbi ning esitab need toetuse määramiseks või mittemääramiseks hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjonile.

Toetuse määramisel arvestatakse:

 • valla eelarveliste vahendite olemasolu;
 • objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
 • toetuse eelarve kulude põhjendatust;
 • taotleja võimekust tegevuste elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 • tegevuste elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

Toetuse andmisest võib keelduda, kui

 • taotleja ei esita taotluse menetleja poolt esitatud tähtajaks täiendavaid dokumente;
 • taotleja ei ole eelnevalt saadud toetuse kohta esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
 • taotleja ei võimalda teostada järelevalvet.

Toetuse suurus:

 • maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 10 000 eurot;
 • omafinantseeringu minimaalne määr on 10% taotluse abikõlblike kulude kogumaksumusest;
 • spordiorganisatsioonide haldus-ja majanduskulude toetuse määr on kuni 90%;

Õigusaktid:

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord 

Vastutaja:

Kultuurispetsialist Maarika Rosenberg, telefon 786 8805, 516 5751, e-post maarika.rosenberg@voruvald.ee

 

Taotlemine ja aruande esitamine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart või mobiil-ID, PIN1 ja PIN2. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Taotluse esitamine

Taotluse vorm:

 Palume eelnevalt täita tegevuste eelarve ning seejärel lisada see taotlusvormi juurde 
Aruande esitamine

Aruande vorm:

 Palume eelnevalt täita toetuse eelarve kasutamise vorm ning seejärel lisada see aruandevormi juurde 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse ja eelarve vorm paberkandjal. Taotluse ja eelarve vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Eelarve

Viide:

Kultuuri-, sporditegevuse ja noorsootöö toetuse taotlemise vorm (PDFDOCX)

Taotluse eelarve vorm (PDFXLS)

 

Aruande esitamine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke aruande ja eelarve kasutamise vorm paberkandjal. Aruande ja eelarve kasutamise vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Aruanne
 • Eelarve kasutamise vorm

Viide:

Toetuse aruande vorm (PDFDOCX)

Toetuse eelarve kasutamise vorm (PDFXLS)