Võru Vallavalitsus algatas 14.07.2020 korraldusega nr 433 avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Sõmerpalu alevikus Nursi tee 30 kinnistule 8 ha suurusele põllumaale 3 MW võimsusega päikesepargi rajamiseks.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20.07.-02.08.2020 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 03.08.2020 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

Projekteerimistingimuste eelnõu

Eskiisiprojekti asendiplaan