Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru Vallavolikogu 14. oktoobri otsusega nr 233 avalikustatakse Võru valla arengukava 2020–2030 eelnõu koos lisadega:

Võru valla arengukava 2020-2030

Lisa 1 Võru valla toimekeskkonna analüüs

Lisa 2 Võru valla investeeringute kava

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

 

Võru Vallavolikogu 12.02.2020 määrusega nr 84 kinnitati Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava: 

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2032

Skeemid:

 

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrusega nr 48 võeti vastu Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. 

Võru valla arengukava 2018-2030

LISA 1 Võru valla toimekeskkonna analüüs

LISA 2 Võru valla investeeringute kava

 

Võru valla eelarvestrateegia seletuskiri 2019-2023

LISA 1 Võru valla eelarvestrateegia

 

KAUGKÜTTE JA ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVAD

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava 2015-2025

Vastseliina kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Vastselina valla energiamajanduse arengukava 2011-2021

 

KOOLIDE ARENGUKAVAD

Parksepa keskkooli arengukava 2018-2025

Puiga põhikooli arengukava 2014-2020

Vastseliina gümnaasiumi arengukava 2016-2022

Kääpa põhikooli arengukava 2017-2023

Orava kooli arengukava 2016-2020

 

LASTEAEDADE ARENGUKAVAD

Puiga lasteaed Siilike arengukava 2015-2020 

Väimela lasteaed Rukkilill arengukava 2015-2020

Parksepa lasteaia arengukava 2020-2028

Vastseliina lasteaia arengukava 2018-2022

Sõmerpalu lasteaia arengukava 2018-2023